Reprocessing of medical devices

การนำอุปกรณ์การแพทย์กลับมาใช้ซ้ำ ในโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุขและคลินิคที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป

TOPIC FEATURES

สุวิทย์ แว่นเกตุ

2/3/20241 min read

การนำอุปกรณ์ทางการแพทย์กลับมาใช้ใหม่หรือการนำกลับมาใช้ซ้ำ Medical devices reprocessing หมายถึงกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แบบใช้ซ้ำได้ Reusable medical devices เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งอย่างปลอดภัย การนำกลับมาใช้ซ้ำทำให้สถานพยาบาลลดต้นทุน ลดของเสีย และรับรองว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

ภาพรวมของขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์กลบมาใช้ซ้ำมีดังนี้

1. การเก็บรวบรวม: อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วจะถูกรวบรวมจากพื้นที่คลินิกหรือห้องผ่าตัด

2. การทำความสะอาด: ขั้นตอนแรกคือการทำความสะอาด โดยทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยตนเองหรือด้วยเครื่องจักร เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ เช่น เลือด เนื้อเยื่อ และของเหลวในร่างกายอื่นๆ การทำความสะอาดอาจร่วมกันกับการใช้สารละลายน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาด้วยเอนไซม์ และการขัดถูหรือการใช้อุปกรณ์ช่วยในกาล้าง

3. การทำลายเชื้อ: หลังจากทำความสะอาด อุปกรณ์จะเข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อกำจัดหรือลดจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ขั้นตอนนี้อาจเกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี เช่น การฆ่าเชื้อด้วยวิธีการทำลายเชื้อ (Disinfection) หรือการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization)

4. การทำให้ปราศจากเชื้อ: การทำให้ปราศจากเชื้อเป็นขั้นตอนสำคัญในการนำเครื่องมือแพทย์กลับมาใช้ซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ปราศจากจุลินทรีย์ที่มีชีวิต วิธีการฆ่าเชื้อด้วยการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) ทั่วไป ได้แก่ การฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (นึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ) การฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ (EtO) การฆ่าเชื้อด้วยก๊าซไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และการฆ่าเชื้อด้วยรังสี

5. การประกันคุณภาพ: ตลอดกระบวนการนำเครื่องมือแพทย์กลับมาใช้ซ้ำ จะมีการใช้มาตรการประกันคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละขั้นตอนดำเนินการอย่างถูกต้อง และอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเป็นประจำ การตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบวิธีในกระบวนการการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้ใหม่ Medical devices reprocessing และการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเป็นประจำ

6. การเก็บรักษา: เมื่อฆ่าเชื้อแล้ว อุปกรณ์จะถูกเก็บไว้เพื่อรักษาความเป็นสภาวะปลอดเชื้อจนกว่าจะมีความจำเป็นต่อการใช้งานของผู้ป่วย ภายใต้สภาพการเก็บรักษาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์

7. การตรวจสอบย้อนกลับและการจัดทำเอกสาร: การจัดทำเอกสารที่ครอบคลุมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดตามอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านกระบวนการแต่ละชิ้นตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งรวมถึงการบันทึกประเภทของอุปกรณ์ ขั้นตอนการดำเนินการ พารามิเตอร์การฆ่าเชื้อ และมาตรการควบคุมคุณภาพใดๆ ที่นำมาใช้ ข้อมูลนี้ช่วยให้มั่นใจถึงความรับผิดชอบ การตรวจสอบย้อนกลับ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแม้ว่าการนำเครื่องมือแพทย์กลับมาใช้ซ้ำจะมีประโยชน์หลายประการ รวมถึงการประหยัดต้นทุนและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ก็ยังต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย สถานพยาบาลจะต้องมีระเบียบปฏิบัติในการการนำเครื่องมือแพทย์กลับมาใช้ซ้ำที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยการฝึกอบรมที่เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ นอกจากนี้ อุปกรณ์ทางการแพทย์บางประเภทไม่เหมาะสำหรับการนำเครื่องมือแพทย์กลับมาใช้ซ้ำและผู้ผลิตอาจให้คำแนะนำว่าผลิตภัณฑ์ของตนสามารถแปรรูปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่